Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Zelfstandig

De gemeente Beuningen moet een zelfstandige gemeente blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"“Samenwerken oké, herindelen néé!“ Wij staan voor korte lijnen en herkenbaarheid. De gemeente is nu sterk en de kernen zijn vitaal. De dienstverlening is prima. Het huishoudboekje is op orde. Dit kan zo blijven, het moet zo blijven. De gemeente moet inwoners nog meer betrekken bij alle belangrijke onderwerpen. Wij ondersteunen inwoners die mee willen doen en elkaar willen helpen. Natuurlijk werken we samen met de gemeenten om ons heen. "

GroenLinks

"Voor GroenLinks zijn de kwaliteit van wonen, leven, voorzieningen, onderwijs, het groen en de omgeving belangrijk. De menselijke maat en een bestuur dicht bij de inwoners zijn voor ons kernbegrippen. Deze worden het beste gewaarborgd in een zelfstandige gemeente, die uiteraard intensief samenwerkt met buurgemeenten. "

Geen van beide

CDA

"Voors en tegens moeten we duidelijk in beeld brengen We moeten in gesprek met onze inwoners. Daarna kan de gemeenteraad weloverwogen een besluit nemen. Mocht blijken dat de inwoners voor herindeling zijn, dan is de voorkeur van het CDA een grote gemeente ten westen van Nijmegen. (Wijchen, Beuningen, Druten, West Maas en Waal)"

SP

"Daar moeten de inwoners over beslissen via een raadpleging"

Oneens

D66

"De dienstverlening vanuit de gemeente naar de inwoners moet zo optimaal mogelijk zijn. Of dat op de lange termijn het beste kan in een kleine zelfstandige gemeente is de vraag."

VVD

"Eerst een goed onderzoek naar alle (on)mogelijkheden alvorens de koers definitief te bepalen."

PvdA

"Wij zijn voor de vorming van één grote gemeente Maas en Waal, die de bestuurlijke veranderingen aan kan en waardoor de kwetsbaarheid van het ambtenarenkorps afneemt. De inwoners plukken hier de vruchten van."

2. Bed-Bad-Brood

De gemeente moet afgewezen asielzoekers opvang aanbieden (bed-bad-brood).

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 is voor een gastvrij en humaan asielbeleid. Daar hoort een menswaardige opvang bij."

GroenLinks

"Als mensen dakloos dreigen te raken dan is het aanbieden van opvang een kwestie van beschaving. Voorkomen moet worden dat mensen (waaronder vrouwen en kinderen) een zwervend bestaan gaan leiden."

PvdA

"Het is onmenselijk om deze mensen aan hun lot over te laten."

SP

"We hebben een zorgplicht en laat dat zo blijven"

Geen van beide

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M laat mensen niet in de kou staan. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten niet gaan zwerven of in de illegaliteit verdwijnen. Per situatie moet bekeken worden of opvang nodig en mogelijk is. We willen dit vraagstuk tevens regionaal bespreekbaar maken."

Oneens

CDA

"Het CDA trekt zich het lot van vluchtelingen aan door crisis- en noodopvang te bieden."

VVD

"De gemeente heeft een wettelijke taak die zij behoort uit te voeren. Deze taken zijn duidelijk omschreven, afdoende en dienen te worden uitgevoerd en opgevolgd."

3. Zandwinning

De inwoners van Winssen moeten kunnen meebeslissen waaraan de gemeente het geld uitgeeft dat ze met zandwinning bij Winssen verdient.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"Niet alleen de lasten, maar ook de lusten! Inwoners die meer hinder hebben van deze ontwikkelingen mogen er ook meer van profiteren. We zorgen voor een initiatievenfonds Winssen. In een dorpsontwikkelingsplan mogen inwoners van Winssen een deel van dit geld zelf bestemmen. "

D66

"De inwoners van Winssen ondervinden de lasten van de zandwinning, dan moeten zij ook de lusten kunnen ervaren door zelf mee te besluiten."

GroenLinks

"De inwoners van Winssen dragen de lasten van de zandwinning en mogen daarom inspraak hebben in de besteding van de opbrengsten."

SP

"Zij hebben hier minimaal 15 jaar last van herrie."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Niet alleen de inwoners van Winssen gaan hierover maar al onze inwoners. Op te richten dorps- en wijkraden hebben een stem over het geld dat we gaan uitgeven. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad waaraan onze gemeente het geld uitgeeft."

VVD

"Samen dragen we de lasten, samen hebben we dan ook de lusten. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de uitgaven en kan altijd partijen daarbij betrekken."

PvdA

"De gemeenteraad moet beslissen, uiteraard kan aan de inwoners van Winssen wel om advies worden gevraagd"

4. Cameratoezicht

Op plekken waar veel mensen samenkomen, moet de gemeente cameratoezicht inzetten.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

GroenLinks

"Cameratoezicht kan, maar alleen onder strikte voorwaarden. Stelling gaat daarom te ver."

Oneens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M ziet hiertoe op dit moment geen noodzaak. Onze gemeente is relatief rustig en veilig. Cameratoezicht in de openbare ruimte is een vergaande maatregel. Daarvoor is wettelijk een stappenplan nodig. Als opeenvolgende lichtere maatregelen niet helpen, mag tijdelijk cameratoezicht worden ingezet. Bij privé-manifestaties is de organisator verantwoordelijk voor de veiligheid. Zo nodig kan de gemeente via de vergunning nadere eisen stellen. "

D66

"De kosten van en de gevolgen voor de privacy van mensen door het gebruik van camera's in de openbare ruimte, wegen niet tegen elkaar op. Daarbij is er geen reden om vanuit veiligheidsoverwegingen over te gaan op camera toezicht."

CDA

"Het op voorhand plaatsen van camera's waar veel mensen samenkomen is niet gewenst. Daar waar de veiligheid van mensen in het geding is kan cameratoezicht bijdragen aan een oplossing."

PvdA

"Naar onze mening is dat in Beuningen niet nodig"

SP

"Veiligheid is prima, maar privacy is ook belangrijk"

5. Kunst en Cultuur

De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M stimuleert doelgroepen tot deelname aan kunst en cultuur. Bijvoorbeeld eenzame inwoners en mensen met een beperking. Onze kinderen moeten deel kunnen nemen aan kunst en cultuur. Een cultureel aanbod maakt onze gemeente aantrekkelijk als woonplaats en voor bezoekers. BN&M behoudt de bestaande podia en activiteiten. "

D66

"Kust en cultuur zijn de verbindende elementen in een dorp en gemeente. Het investeren hierin is een opdracht voor elke gemeente ook voor Beuningen. D66 wil meer aandacht voor lokale initiatieven en kunst in de openbare ruimte. "

VVD

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"Beuningen geeft nu heel weinig geld uit aan kunst en cultuur. Kunst en cultuur versterken de maatschappelijke samenhang en maken een gemeente aantrekkelijk."

PvdA

"Wij zijn voor meer kunst en cultuur"

SP

"Kunst en Cultuur zijn belangrijke dingen. Wel gaan we ervoor om te kijken waarheen: Theater de Molen heeft bij ons geen prioriteit, wel de bibliotheek en vooral muziekonderricht voor ieder kind."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het CDA wil kunst koesteren en versterken door het promoten van een kunstroute en het investeren in kunst- en cultuureducatie. Dit vindt het CDA voldoende."

6. Sociale Woningbouw

Bij het bouwen van nieuwe woningen moet de helft sociale woningbouw zijn.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"Er is grote behoefte aan betaalbare woningen. Zowel koop als huur."

SP

"Beuningen moet er niet alleen zijn voor de mensen die het kunnen betalen, maar ook voor mensen die dit niet kunnen. Plus er zijn de laatste jaren veel sociale woningen verkocht."

Geen van beide

Oneens

Beuningen Nu en Morgen

"De doorstroming moet op gang komen. Zo komen goedkopere huurwoningen vrij voor inwoners waarvoor ze bedoeld zijn. Dit kan alleen door het bouwen van duurdere huurwoningen. Daarnaast bouwen we duurzame woningen en woningen die betaalbaar zijn, onder meer voor starters. Dit betekent niet per definitie “sociale woningbouw”. "

D66

"Het is belangrijk is goed mix van woningen te realiseren. In Beuningen zijn meer sociale huurwoningen dan dat er vraag is, er is daarom geen behoefte aan extra nieuwbouw."

CDA

"Het CDA is van mening dat de doorstroming van de woningmarkt prioriteit nr. 1 is. Wij moeten bouwen voor alle doelgroepen naar behoefte."

VVD

"Bouwen moet voorzien in de behoefte. Het vooraf bepalen van een percentage draagt niet bij aan de oplossing van het woningprobleem en kan dit zelfs negatief beinvloeden."

PvdA

"Dat is niet haalbaar en ook niet nodig. Het is belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd."

7. Verzorgingshuis

De gemeente moet mogelijk maken dat er een verzorgingshuis komt in Beuningen, door de huur van het gebouw te betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"Sommige inwoners zijn –soms tijdelijk- te ziek om thuis te wonen en te gezond voor een verpleeghuis. BN&M biedt hen een passende opvang in een voorziening voor zorg en wonen op maat, liefst naar het voorbeeld van “Knarrenhof” (www.knarrenhof.nl)."

SP

"Ouderen moeten zo dicht mogelijk blijven wonen waar ze hen hele leven gewoond hebben, dus ze moeten niet de laatste jaren naar bijvoorbeeld Zevenaar. Verder komen er woningen leeg die bestemd kunnen worden voor bijv. starters."

Geen van beide

Oneens

D66

"De gemeente kan de ontwikkeling van een verzorgingshuis mogelijk maken en ondersteunen. "

CDA

"Alde Steeg in Beuningen is een instelling die al vanuit de particuliere markt functioneert. (ZZG)Wel vindt het CDA dat wij ons regionaal moeten inzetten voor het realiseren van een respijthuis om mantelzorgers te onzien. Zij kunnen hier op adem komen."

VVD

"Geen taak van de gemeente."

GroenLinks

"Vreemde stelling. In Beuningen is al lang een verzorgingshuis, ' Alde Steeg' . "

PvdA

"Geen taak van de gemeente. Daarbij komt dat Beuningen al een verzorgingshuis heeft."

8. Startende ondernemers

Startende ondernemers die een winkel beginnen in het centrum van Beuningen, moeten de eerste jaren vrijgesteld zijn van de onroerendezaakbelasting (ozb).

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M vindt dit een sympathiek gebaar. Het moet echter gelden voor álle (her-)startende ondernemers in de gemeente Beuningen die het moeilijk hebben. Vrijstelling van OZB is wettelijk eigenlijk niet mogelijk. Er kan ook sprake zijn van oneerlijke concurrentie. Onze bedrijvencontactfunctionaris kan ondernemers leiden naar geaccepteerde vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld naar Bijstandsverlening Zelfstandigen. "

D66

"Om leegstand tegen te gaan en startende ondernemers te ondersteunen, is het goed dat zij in de eerste twee jaar geen OZB betalen voor het gebruik van de winkel. Hierdoor is de kans groter dat kleine ondernemers het redden en de diversiteit wordt vergroot."

CDA

"Het centrum van Beuningen moeten we versterken. Leegstand is achteruitgang. Door starters een steuntje in de rug te geven laat het CDA zien startende MKB'ers een warm hart toe te dragen."

Geen van beide

SP

"Gezien de hoge schulden waar de inwoners mee zitten via de gemeente (€ 3.000 per inwoner) moeten we hier terughoudend in zijn"

Oneens

VVD

"Onderscheid maken is niet de bedoeling. Er zijn andere mogelijkheden die kunnen worden benut."

GroenLinks

"Is ongewenst en oneerlijk concurrentie voor de andere ondernemers."

PvdA

"Wij vinden dat niet nodig en volgens ons kan dat ook niet!"

9. Coffeeshop

Er mag geen coffeeshop komen in Beuningen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M wil álle drugs zo ver mogelijk bij onze inwoners en zeker onze kinderen vandaan houden. Een coffeeshop brengt veiligheidsproblemen en onveiligheidsgevoelens met zich mee. Dat willen we niet. Gemeenten om ons heen voeren, net als wij, een ontmoedigend beleid. Wij “binden de kat niet op het spek”. "

D66

"D66 is van mening dat een coffeeshop niet past binnen de gemeente vanwege de noodzakelijke handhaving en de mogelijkheid dat de aanwezigheid vormen van criminaliteit aantrekt."

CDA

"Voor de jeugd moeten we het onaantrekkelijk maken om in aanraking te komen met drugs. Tevens is het CDA tegen het opvullen van leegstaande panden met coffeeshops. Dit kan tot overlast leiden bij omwonenden en winkelend publiek."

VVD

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Wij zijn geen voorstander van een coffeeshop in Beuningen "

Geen van beide

GroenLinks

"GroenLinks is niet principieel tegen een coffeeshop in Beuningen. De noodzaak van een coffeeshop valt echter te betwijfelen. Nijmegen is vlakbij, zullen mensen in het eigen dorp naar een coffeeshop gaan? en het is niet handig om de enige coffeeshop van Maas en Waal te huisvesten."

Oneens

SP

"Beter een coffeeshops in zicht (controle) dan verkoop in het geniep! Haal softdrugs uit het criminele circuit."

10. Sociaal beleid

Als de gemeente geld overhoudt van de Rijksbijdrage voor sociaal beleid (jeugdzorg, ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning), moet de gemeente dat geld ook aan andere zaken kunnen uitgeven.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"De gemeente moet geld dat overgehouden wordt kunnen uitgeven aan datgene wat prioriteit heeft en ook extra uitgaven kunnen doen voor sociaal beleid wanneer dat nodig is."

VVD

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M blijft alle beschikbare middelen inzetten waarvoor ze zijn bedoeld. We verwachten géén geld over te houden van de Rijksbijdrage voor sociaal beleid. Mocht dat tóch jaar op jaar gebeuren, dan hebben inwoners en gemeente dat samen voor elkaar gekregen! In dat geval moeten we samen met inwoners bepalen voor welk doel we deze structurele middelen inzetten. "

CDA

"Geld van de zorg blijft voor de zorg. Overschotten worden niet gebruikt voor het aanschaffen van lantaarnpalen maar besteed aan mensen. Reserveren van overschotten is nodig om ook in de toekomst tegenvallers te kunnen opvangen. Denk aan opvang beschermd wonen en de jeugdzorg. Bovendien dreigt een korting vanuit de rijksoverheid."

GroenLinks

"Op het sociaal beleid is de afgelopen jaren fors bezuinigd. Als er geld overblijft dan moet het besteed worden aan de verbetering van jeugdzorg, ouderenzorg en maatschappelijke ondersteuning."

PvdA

"De gemeente moet dit geld reserveren voor sociaal beleid om te zorgen dat ook in de toekomst voldoende geld aanwezig is voor het sociaal domein."

SP

"Geld voor transitie WMO, Jeugdzorg en GGZ moet gaan naar waarvoor het bedoeld is."

11. Zonnepanelen

De gemeente moet subsidie verstrekken aan bewoners die zonnepanelen willen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M ondersteunt inwoners, die zonnepanelen niet zonder meer kunnen betalen. We handhaven de Duurzaamheidslening, met een lagere rente dan voor een gewone lening betaald moet worden. Verder helpen we inwoners met adviezen en subsidieaanvragen bij provincie en het Rijk. "

CDA

"We gaan naar een energieneutrale samenleving. In 2040 wil het CDA dat Beuningen energieneutraal is. Dat is 10 jaar eerder dan de provincie van ons verwacht. Deze maatregel draagt daaraan bij."

VVD

Geen toelichting gegeven

SP

"zie 26"

Geen van beide

Oneens

D66

"Zonnepanelen leveren een belangrijke bijdrage aan de opwekking van groene stroom. Inwoners moeten, waar nodig, ondersteunt worden bij de aanschaf van zonnepanelen en stelt hiervoor een duurzaamheidslening ter beschikking."

GroenLinks

"Dit is helemaal niet nodig. Zonnepanelen verdienen zich binnen relatief korte termijn terug. Daarnaast verstrekt de gemeente Beuningen zogenaamde duurzaamheidsleningen waarmee de aanschaf van panelen kan worden gefinancierd."

PvdA

"Er zijn al voldoende subsidieregelingen en regelingen om goedkoop geld te lenen"

12. Vergunningen

De gemeente moet vergunningen voor ondernemers afschaffen en vervangen door algemene regels, zoals een meldingsplicht.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"“Het moet kunnen, tenzij…..” is het adagium van BN&M. We winnen al veel als procedures snel en efficiënt verlopen. Daarin moet maatwerk mogelijk zijn. In bijzondere gevallen moet een afweging op basis van het algemeen belang mogelijk blijven. "

D66

"De gemeente moet, waar mogelijk, ondernemers de ruimte geven en ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven."

CDA

"Gemeentelijke regelgeving moeten we zo inrichten dat ondernemers er zo min mogelijk last van hebben. Het CDA vindt dat de nieuwe omgevingswet kansen biedt om meer ruimte en minder regels te creëren. Een kans om kritisch te kijken naar de huidige wet- en regelgeving waar de gemeente verantwoordelijk voor is."

VVD

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

GroenLinks

"De gemeente en ook onze inwoners hebben belang bij een goed functionerend vergunningstelsel. Denk hierbij aan zaken als veiligheid, overlast en rechtszekerheid."

PvdA

"Dit is ongewenst. Voor een aantal zaken geldt dat strikte regels en voorwaarden in een vergunning moeten worden vastgelegd"

SP

"Vergunningen moeten gewoon blijven, dus geen wanorde maar structuur."

13. Oplaadplekken

De gemeente moet meebetalen aan de plaatsing van oplaadplekken voor elektrische auto’s.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"Gebruik van elektrische auto’s draagt bij aan een schoner milieu. In nieuwe bouwprojecten houden we rekening met openbare oplaadfaciliteiten. Als we toch ergens aan het werk zijn, nemen we oplaadplekken meteen mee. We staan positief tegenover initiatieven van particuliere investeerders, maar alleen als gebruik ook op langere termijn betaalbaar blijft voor onze inwoners. "

D66

"Duurzaamheid is een opdracht voor ons allemaal, de gemeente moet dit ondersteunen door voor voldoende oplaadmogelijkheden te zorgen op plekken waar inwoners niet op eigen terrein kunnen opladen."

CDA

"We gaan naar een energieneutrale samenleving. In 2040 wil het CDA dat Beuningen energieneutraal is. Dat is 10 jaar eerder dan de provincie van ons verwacht. Deze maatregel draagt daaraan bij."

SP

"In kader energieneutraal 2040 lijkt het ons verstandig mee te doen in het faciliteren hiervan."

Geen van beide

GroenLinks

"De gemeente moet meer plekken aanbieden/aanwijzen waar oplaadpalen geplaatst kunnen worden. Daadwerkelijke plaatsing en financiering moet aan bedrijven en organisaties worden overgelaten."

Oneens

VVD

"Wel faciliteren."

PvdA

"Dat is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente"

14. Vrijlligende fietspaden

In Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen moeten meer vrijliggende fietspaden komen, ook als dat ten koste gaat van ruimte voor auto’s.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M wil meer en veilige fietsmogelijkheden realiseren in onze kernen. Onder meer voor de veiligheid van schoolgaande kinderen. Meer fietsen draagt bij aan onze doelstelling om in 2040 energie- en klimaatneutraal te zijn. Het is goed voor de gezondheid. We zoeken samen met onze inwoners en ondernemers naar kansen. Dan kan het ook gaan om inrichting van straten waar “de auto te gast is”. "

D66

"Veel inwoners, jong en oud, maken dagelijks gebruik van de fietsverbindingen in de gemeente. De fietspaden moeten hiervoor optimaal worden ingericht."

GroenLinks

"Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Goed aangelegde vrijliggende fietspaden zorgen voor meer veiligheid voor de fietser,"

PvdA

"Wij willen dat zoveel mogelijk veilig kan worden gefietst"

SP

"Het is gezond, en het Batavierenpad heeft bewezen dat er meer mensen gaan fietsen."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Het CDA is van mening dat wij voldoende vrijliggende fietspaden hebben in onze gemeente. In combinatie met de twee snelfietsroutes is dit voldoende. Wel moeten we kritisch kijken naar de verkeersveiligheid van bestaande kruispunten en fietsroutes."

VVD

"Alleen daar waar het kan zonder dat het ten koste gaan van andere zaken."

15. Schoenaker

De maximumsnelheid op Schoenaker, tussen de Van Heemstraweg en McDonalds, moet omlaag naar 60 kilometer per uur.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M vindt de tijd rijp om deze 80 km zone te normaliseren naar 60 km per uur. Sportende kinderen, hun ouders, aanwonenden van dit deel van de Schoenaker en de nieuwe bewoners van de Keizershoeve in Ewijk zullen hier blij mee zijn. "

D66

"Door het verlagen van de snelheid kunnen alle weggebruikers, waaronder veel fietsers, veilig deze drukke weg oversteken. Zeker voor alle kinderen die gebruik maken van sportpark De Ooigraaf en jongeren die van en naar school gaan."

VVD

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"Is beter voor de veiligheid. Denk aan de vele overstekende kinderen en volwassenen die naar de sportvelden langs de Ooigraaf gaan."

PvdA

"Wij zijn voor zoveel mogelijk eenduidigheid qua snelheid op de Beuningse wegen. Het is overal 50 of 60 km, behalve op de Schoenaker. Voor de veiligheid van de overstekende sporters en fietsers is 60 km per uur beter. Het betekent ook minder geluid."

SP

"Verkeersveiligheid gaat voor snelheid."

Geen van beide

Oneens

CDA

"De Schoenaker is van oorsprong een 80 km provinciale weg tussen Beuningen en Wijchen. De inrichting van de weg is voldoende veilig om deze als 80 km weg te kunnen blijven gebruiken. Wijziging van de maximumsnelheid is wat het CDA betreft ongewenst."

16. Dromedaris

Basisschool de Dromedaris moet een nieuw gebouw krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M blijft bij het besluit om tot nieuwbouw van de Dromedaris te komen en wij ondersteunen het bestuur bij het uitvoeren van het bouwplan. Wij blijven investeren in sport, cultuur en onderwijs en zorgen voor goede accommodaties. Integrale Kind Centra (IKC) horen daarbij, zodat ieder kind naar eigen mogelijkheden kan opgroeien. "

D66

"Het huidige schoolgebouw is niet toereikend voor het aantal leerlingen en het geven van onderwijs volgens moderne inzichten. Om het onderwijs toekomstbestendig te maken en de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum mogelijk te maken is nieuwbouw noodzakelijk."

CDA

"Goed onderwijs staat bij het CDA hoog in het vaandel. Kinderen hebben onze toekomst en moeten in een veilig gebouw met goede faciliteiten onderwijs krijgen. Daarom is nieuwbouw van de Dromedaris noodzakelijk. "

GroenLinks

"Het huidige schoolgebouw voldoet niet meer aan de eisen. Daarnaast zijn er zowel noodlokalen en schoolwoningen. Een nieuw gebouw of grondige verbouwing ligt daarom voor de hand."

Geen van beide

Oneens

VVD

"Eerst nut en noodzaak aantonen."

PvdA

"Eerst onderzoeken of nieuwbouw persé nodig is. In Beuningen staan al scholen leeg die mogelijk hier ook voor kunnen worden gebruikt."

SP

"We moeten kijken of het echt noodzakelijk is gezien de schulden waar Beuningen in zit"

17. Natuurgebieden

De gemeente moet het gemakkelijker maken voor recreatieve ondernemers in natuurgebieden om hun activiteiten uit te breiden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M zegt hier: “Ja, mits…. deze activiteiten geen schade toebrengen aan natuurgebieden of overlast veroorzaken.” Juist voor natuurgebieden is het nodig om initiatieven goed te toetsen. Vanuit dit uitgangspunt beschrijven we de gewenste verdeling, soorten, omvang en gebruik van toeristisch- recreatieve voorzieningen. "

CDA

"In het buitengebied wordt recreatie en toerisme bevorderd en krijgen ondernemers de ruimte voor kleinschalige initiatieven."

VVD

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

SP

"Geen verblijf via campings, maar rondtochten wel."

Oneens

D66

"Natuur is ontzettend belangrijk voor Beuningen en moet beschermd worden. Ontwikkelingen in de natuur moeten mogelijk zijn maar altijd uiterst nauwkeurig en kritisch worden bekeken en beoordeeld."

GroenLinks

"Natuurgebieden moet je beschermen en niet exploiteren."

PvdA

"Wij zijn in principe tegen commerciële activiteiten in natuurgebieden. Behalve als onomstotelijk vast staat dat het de natuurgebieden niet schaadt. "

18. Glasvezel

Als er geen glasvezel-aanbieder is die snel internet wil aanleggen in het buitengebied, dan moet de gemeente dat zelf doen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"Inwoners en ondernemers in het buitengebied hebben recht op snel internet, dat misschien ook anders dan met glasvezel kan worden gerealiseerd. Door snel internet kunnen mensen meer hulpmiddelen thuis gebruiken. Daardoor kunnen zij langer thuis blijven wonen (domotica). Ook thuis werken wordt gestimuleerd. We zoeken samen met inwoners, ondernemers en andere partijen een goede aanpak en voeren die uit."

D66

"Snel internet is een basisvoorziening, ook inwoners in het buitengebied moeten hierover kunnen beschikken."

CDA

"Ondernemers in het buitengebied moeten beschikken over een goede internetverbinding. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen ondernemen. De provincie Gelderland is met verschillende partners bezig met breedbandinternet (glasvezel). Het CDA wil daarbij aansluiten."

SP

"Iedere inwoner moet dezelfde rechten hebben."

Geen van beide

GroenLinks

"Dit voorstel klinkt sympathiek. We weten echter onvoldoende of dit financieel en juridisch haalbaar is."

Oneens

VVD

"Geen gemeentelijke taak. Partners vinden om dit te realiseren."

PvdA

"Geen taak voor de gemeente"

19. Buurtbus

Als streekvervoerders geen bussen willen laten rijden naar het centrum van Ewijk en Winssen, moet de gemeente een buurtbus financieren.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M vindt dat busvervoer voor alle inwoners toegankelijk en bereikbaar moet zijn. Op dit moment is dat goed geregeld in onze gemeente. We zien kansen om in Ewijk en Winssen het buurtvervoer van de Stichting Perspectief verder uit te breiden voor hen die geen alternatief hebben om bijvoorbeeld voorzieningen te bereiken (gezondheidszorg, bibliotheek, winkelcentra e.d.). "

GroenLinks

"Het openbaar vervoer in Winssen en Ewijk moet beter. De bus gaat nu alleen over de van Heemstraweg."

Geen van beide

PvdA

"Eerst onderzoeken of daar behoefte aan is en of er vrijwilligers beschikbaar zijn. Perspectief heeft al een voorzet hierin gedaan. "

Oneens

D66

"De bereikbaarheid van de kernen is erg belangrijk, BRENG is hiervoor verantwoordelijk en kan hierop worden aangesproken door de gemeente. "

CDA

"De vervoerder (Breng) stimuleren een buurtbus ter beschikking te stellen. Vrijwilligers zijn uitstekend in staat deze te bemensen. Een gemeentelijke bijdrage is daardoor niet noodzakelijk."

VVD

"Geen gemeentelijke taak."

SP

"Een buurtbus rijdt onder taxivoorwaarden dus hoeft niet toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking, zie VN verdrag voor mensen met een beperking."

20. Tegenprestatie

Mensen met een bijstandsuitkering moeten zelf kunnen beslissen of ze een tegenprestatie willen leveren, bijvoorbeeld in werken in de groenvoorziening.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Inwoners met een bijstandsuitkering moeten richting werk worden geholpen, zij moeten mee kunnen beslissen over de beste manier om dit te realiseren. "

GroenLinks

"GroenLinks wil dat iedereen meedoet, via betaald of onbetaald werk, school, mantelzorg, etc. Uitgangspunt daarbij is altijd: vertrouwen in de keuzes van mensen zelf."

SP

"Participatiewerk is werkverdringing. dus beter betaald aan het werk zetten dan straffen voor hun beperking."

Geen van beide

Oneens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M vindt een tegenprestatie een verplichting als dit voor de persoon mogelijk is. Inwoners die hiervoor in aanmerking komen moeten zelf invloed kunnen hebben op het type werk dat ze moeten verrichten. BN&M is van mening dat na drie keer afwijzen die inspraak er niet meer is. "

CDA

"Het CDA vindt het vanzelfsprekend dat mensen die gebruik maken van de sociale voorzieningen een bijdrage leveren aan onze gemeenschap. Dit doen we in overleg."

VVD

"We doen dit of we doen dit niet."

PvdA

"De gemeente moet de wet uitvoeren. Als een tegenprestatie wordt verlangd, geldt die voor iedereen en niet op basis van vrijwilligheid. Mensen die hun uiterste best doen om een baan te vinden worden niet verplicht tot eindeloze nutteloze activiteiten, maar krijgen ondersteuning bij het vinden van werk of een passende opleiding. Ook moet er meer gelegenheid komen voor mensen om bij te verdienen naast een uitkering en deeltijdwerk te verrichten. Dit kunnen zij gebruiken als opstap naar vast werk."

21. Basisinkomen

Beuningen moet zich aanmelden voor een landelijk experiment met een basisinkomen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"Beuningen moet haar inwoners optimaal ondersteunen en zo min mogelijk controleren. "

GroenLinks

"Een experiment met een basisinkomen geeft inzicht in de voor- en nadelen en haalbaarheid."

PvdA

"Dat vinden wij een prima idee!"

Geen van beide

Oneens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M vindt het idee op zich sympathiek maar het is niet realistisch om hiermee in onze gemeente aan de slag te gaan. De Participatiewet is dwingend. Daardoor brengen de experimenten veel extra werk met zich mee, voor rekening van de gemeente. Denk aan uitgebreide voorbereidingen, gesprekken met cliënten, correspondentie, controles, verantwoordingen en onderzoeken. "

CDA

"Het CDA is geen voorstander van een experiment met een basisinkomen. Je werkt voor je geld, zorgt voor de mensen om je heen en laat de wereld beter achter dan je hem aantrof. Gratis geld bestaat niet, voor een basisinkomen moeten inwoners die hard werken extra belasting betalen. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om mensen die zonder werk zitten of armoede hebben te helpen."

VVD

"Er lopen al voldoende experimenten."

SP

"Basisinkomen is een middel om ten eerste de mensen de mond te snoeren verder in het basisinkomen zitten ook de huur en zorgtoeslag."

22. Schoolzwemmen

De gemeente moet het schoolzwemmen opnieuw invoeren en betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Schoolzwemmen levert een belangrijke bijdrage aan bewegen door kinderen. Daarnaast is het van levensbelang, zeker in een waterrijke gemeente als Beuningen. Naast het behalen van een zwemdiploma is het noodzakelijk om de zwemvaardigheid te onderhouden. De gemeente moet wat het CDA betreft hier een bijdrage aan leveren."

GroenLinks

"In onze waterrijke gemeente is het belangrijk dat ieder kind leert zwemmen."

PvdA

"In een waterrijke gemeente als Beuningen is het belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. Daarbij komt dat dit ook een “natte” sportles is voor de kinderen, waarbij gebruik wordt gemaakt van professionele leerkrachten."

SP

"Gezien het vele water in Beuningen is het niet meer dan normaal dat de gemeente hierin een zorgplicht in heeft. "

Geen van beide

Oneens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M vindt het belangrijk dat kinderen leren zwemmen. Ouders zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind leert zwemmen. Als zij de zwemlessen niet kunnen betalen, kunnen we hen hierin ondersteunen. We besteden extra aandacht aan het voorlichten van statushouders, voor wie het wonen in een waterrijke omgeving als Beuningen nieuw is. "

D66

"80% van de kinderen heeft al diploma A en B voordat het schoolzwemmen start. D66 vindt het belangrijk alle ouders in staat te stellen zwemles voor hun kind te betalen zodat alle kinderen zwemvaardig zijn. Hiervoor moeten inwoners financiële ondersteuning kunnen krijgen als zij dit zelf niet kunnen opbrengen."

VVD

"Dit is een eigen verantwoordelijkheid."

23. WMO

Beuningen moet de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning (Wmo) handhaven.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"De eigen bijdrage is verplicht. Gemeenten moeten deze op grond van de wet aan de inwoners vragen, voor het ontvangen van ondersteuning zoals huishoudelijke hulp. De bijdrage is afhankelijk van inkomen, leeftijd en vermogen. De gemeente kan het afschaffen van de eigen bijdrage niet betalen. Sommige inwoners krijgen bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage. "

D66

"De eigen bijdrage zorgt ervoor dat de zorg en ondersteuning betaalbaar blijft. "

VVD

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Wettelijke regelingen vereisen een eigen bijdrage in de WMO waarbij rekening gehouden wordt met de financiële draagkracht van de mensen. "

Geen van beide

GroenLinks

"GroenLinks is niet tegen een inkomensafhankelijke bijdrage. Er moet echter meer rekening worden gehouden met een opeenstapeling van eigen bijdragen. Voor lage inkomens zou geen eigen bijdrage moeten gelden."

Oneens

CDA

"Het CDA wil onderzoeken of de inkomensafhankelijke bijdrage voor lage inkomens kan worden afgeschaft. Zo wil het CDA mogelijke schrijnende gevallen ontzien."

SP

"Wij zijn tegen straffen op ziek zijn."

24. Hondenbelasting

De gemeente moet de hondenbelasting afschaffen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Huisdieren hebben een positieve invloed op de manier waarop we ons voelen. Voor een dier zorgen brengt verantwoordelijkheidsgevoel en structuur met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat ouderen zich minder eenzaam voelen met een huisdier. Ze gaan vereenzaming tegen, bevorderen de sociale binding en verminderen depressieve gevoelens. Honden spelen daar een grote rol in. De reden van invoering van hondenbelasting destijds, zoals het tegengaan van zwerfhonden en hondsdolheid, geldt al lang niet meer. "

VVD

Geen toelichting gegeven

SP

"Geen kattenbelasting dan ook geen hondenbelasting."

Geen van beide

Oneens

Beuningen Nu en Morgen

"Afschaffen is niet verstandig. Door de belastingopbrengst kunnen we gedeeltelijk de uitgaven doen voor honden uitlaatplaatsen en bakken voor poepzakjes. Dit is vooral voor de bebouwde kom van onze kernen noodzakelijk. We kunnen in deze kwestie geen verschil maken tussen de bebouwde kom van onze kernen en het buitengebied."

D66

"De hondenbelasting wordt gebruikt om voorzieningen voor hondenbezitters te onderhouden en overlast voor alle inwoners te beperken. "

GroenLinks

"De hondenbelasting is te verdedigen als hier ook voorzieningen tegenover staan. Voldoende goed onderhouden uitlaatplekken, bakken (depo-dogs) om hondenpoep in te doen en toezicht."

PvdA

Geen toelichting gegeven

25. Jeugdleden

Verenigingen moeten meer subsidie krijgen als zij veel jeugdleden hebben.

Wat vinden de partijen?

Eens

GroenLinks

"Bewegen moet worden gestimuleerd, daar kun je niet jong genoeg mee beginnen. De jeugdopleiding kost echter veel geld. Subsidie per jeugdlid is voor veel verenigingen noodzakelijk."

PvdA

"Het is belangrijk dat kinderen sporten. Om dit betaalbaar te houden moeten de vereniging daarvoor subsidie krijgen!"

SP

"Sporten is heel belangrijk zeker in deze tijd met games en computers. Jeugd moet buiten kunnen spelen en daar is de sportclub een geweldige voorziening voor."

Geen van beide

Oneens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M maakt subsidie mogelijk voor verenigingen die een plan uitvoeren dat is gericht op méédoen en (mentale) gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan eenzame inwoners of aan het tegengaan van overgewicht bij jeugd tot 23 jaar. "

D66

"D66 vindt dat verenigingen subsidie moeten kunnen krijgen wanneer zij activiteiten organiseren voor verschillende doelgroepen. Jeugd is een belangrijke groep, net als ouderen en mensen met een handicap. Het gaat om wat de vereniging doet en niet het aantal leden dat zij heeft."

CDA

"Het CDA is het eens met de sportnota zoals we die in de gemeenteraad hebben aangenomen. Het is geen automatisme meer om per jeugdlid een bedrag te krijgen. Het budget van subsidie besteden we aan nieuwe initiatieven."

VVD

"Huidig beleid voldoet."

26. Bijzonder onderwijs

Reiskosten voor leerlingen die naar een religieuze school gaan buiten Beuningen moeten volledig worden vergoed, ook wanneer dit meer kost dan reizen naar andere scholen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Wij zijn voor vrijheid van onderwijs ofwel ouders mogen op religieuze gronden kiezen naar welke school zij hun kinderen willen sturen."

Geen van beide

Oneens

Beuningen Nu en Morgen

"Ouders betalen een inkomensafhankelijke vergoeding of ze krijgen een vergoeding o.b.v. kosten openbaar vervoer of een gedeeltelijke fietsvergoeding. Kosten voor leerlingenvervoer vloeien voort uit de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. Volgens BN&M moet daar niet aan getornd worden. Het vervoer naar scholen van eigen geloofsovertuiging wordt georganiseerd door (samenwerkende) gemeenten of door ouders zelf. "

D66

"D66 is voor de vrijheid van onderwijs. Wanneer ouders op religieuze gronden kiezen voor een school op afstand is D66 van mening dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het vervoer."

CDA

"De gemeente Beuningen kent een regeling van leerlingenvervoer. Deze voorziet in een algemene regeling wanneer inwoners hiervoor in aanmerking kunnen komen."

VVD

"Dit is een eigen keuze van ouders."

GroenLinks

"Dit is een keuze van de ouders. In principe betalen zij daar zelf voor."

SP

"We zijn tegen extra subsidies voor religie."

27. Weurt en Winssen

Bij nieuwbouw van woningen ligt de voorkeur bij bouwen in Weurt en Winssen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M houdt vast aan de uitgangspunten voor woningbouw zoals die nu door de raad zijn vastgelegd: bouwen op eigen grond, bouwen in Winssen, duurzaam bouwen en zorgen voor een beschermde woonmogelijkheid. Daarin willen we Weurt meenemen! Deze uitgangspunten zijn niet in beton gegoten. Waar zich kansen voordoen benutten wij die in álle kernen en ook dan indien mogelijk in de geschetste volgorde"

SP

"Dreigende krimpgemeentes die op loopafstand van Beuningen liggen moeten geen krimpgemeente worden. Het verenigingsleven en de basisschool zijn zeer belangrijk daarin."

Geen van beide

D66

"D66 wil dat bij nieuwbouw gekeken wordt naar de vraag in alle kernen van de gemeente. In Winssen en Weurt moet gekeken worden naar de behoefte van huidige en toekomstige inwoners en dat moet leidend zijn bij het ontwikkelen van nieuwbouw."

Oneens

CDA

"Het CDA is voorstander van het bouwen naar behoefte in alle kernen van onze gemeente."

VVD

"Er dient sprake te zijn van evenwichtigheid. Daar waar het nodig is en kan, wordt gebouwd."

GroenLinks

"Natuurlijk mogen en moeten er woningen gebouwd worden in Weurt en Winssen. Beuningen bouwt de komende jaren echter vele honderden nieuwbouwwoningen. Die vooral in Winssen en Weurt bouwen is onwenselijk en onhaalbaar."

PvdA

"De gemeenteraad moet zorgvuldig kijken waar er gebouwd wordt, dus ook in Weurt en Winssen maar niet bij voorkeur"

28. Veestallen

De gemeente moet niet toestaan dat er nieuwe veestallen komen die groter zijn dan 1,5 hectare (ongeveer drie voetbalvelden).

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"Er zijn momenteel in Beuningen geen veestallen van > 1,5 hectare en die wil BN&M ook niet. De veehouderij ontwikkelt zich snel tot duurzame sector, waar met hoge normen van voedselveiligheid, diervriendelijkheid en kwaliteit wordt gewerkt. Tegelijk wordt steeds meer duidelijk over de gezondheidseffecten en uitstoot door intensieve veehouderij. Dit debat is nog niet afgesloten. "

VVD

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"GroenLinks is geen voorstander van grootschalige intensieve veehouderij in megastallen. Slecht voor dierenwelzijn, landschap en omwonenden."

PvdA

"Wij vinden dat daar in Beuningen geen ruimte voor is! Gemeente Beuningen profileert zichzelf als een woongemeente. Een dergelijke veestal heeft geen toegevoegde waarde voor een woongemeente."

SP

"We moeten de veehouderij beperken i.p.v. megastallen te bouwen met de nodige milieuproblemen."

Geen van beide

Oneens

D66

"Dierenwelzijn en milieu zijn meer gebaat bij moderne bedrijfsvoering dan bij kleine en verouderde boerenbedrijven. D66 streeft naar duurzame en toekomst bestendige veeteelt en kijkt daarbij naar alle factoren die hieraan bij kunnen dragen. "

CDA

"Uitbreiding van agrarische bedrijven wordt meer maatwerk. Bestemmingsplannen moeten voldoende flexibel zijn en sturen op kwaliteit en niet op de oppervlakte van het bouwblok."

29. Windmolens

In Beuningen mogen windmolens komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Beuningen Nu en Morgen

"BN&M is voorstander van duurzame energieopwekking. Zonder windmolens halen we de doelstellingen niet, zeker nu de gaswinning snel wordt afgebouwd. Een locatiekeuze voor de eigen energiebehoefte wordt nu gemaakt in overleg met inwoners, ondernemers en gebiedsraad. We betrekken zoveel mogelijk inwoners bij het gebruik en beheer van windmolens en zonnevelden, zodat zij veel zeggenschap hebben. "

D66

"Windmolens zijn noodzakelijk om in 2040 energie neutraal te kunnen zijn als gemeente. Belangrijk is dat inwoners moeten kunnen meebeslissen over de locaties en kunnen profiteren van de opbrengst."

GroenLinks

"Zonder windmolens is het heel lastig om Beuningen energieneutraal te maken. De plekken waar je windmolens plaatst moeten zorgvuldig gekozen worden. De voorkeur hebben locaties in de A73/A50 zone en langs de Maas en Waalweg. Windmolens in stedelijk gebied bijvoorbeeld bij de ARN of in Nijmegen bij Engie (voorheen Electrabel) vindt GroenLinks ongewenst."

PvdA

"Wij staan achter de beleidsplannen voor Energiek Beuningen d.w.z. energie neutraal in 2040. Dan is het ook nodig dat er windmolens worden gebouwd op geschikte locaties."

SP

"Gezien energieneutraal - dus afbouwen kolencentrales en andere vervuilende oplossingen tegen te gaan zoals biomassacentrales - is het beter onze energie te halen uit wind en zon."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Zonneenergie heeft voor het CDA de meeste potentie. Als zonneenergie niet toereikend blijkt te zijn om de doelstellingen (Beuningen energieneutraal 2040) te halen, zijn andere vormen van groene energie een optie."

VVD

"Alternatieve energie is noodzaak, voor het opwekken van windenergie zijn ook andere mogelijkheden."

30. Nieuwbouw Zwembad

De gemeente moet afzien van nieuwbouw voor zwembad De Plons.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

Geen toelichting gegeven

SP

"Beuningen moet de schulden inperken en niet doorschuiven naar de jeugd."

Geen van beide

Oneens

Beuningen Nu en Morgen

"We hebben een nieuw zwembad nodig ter vervanging van De Plons. BN&M heeft daarbij voorkeur voor duurzame clustering met de sportvoorzieningen nabij de Ooigraaf in Beuningen. Vrijkomende grond bij de Hutgraaf kan worden ingezet voor de bouw van duurzame woningen. BN&M blijft investeren in goede accommodaties voor sport, recreatie en cultuur."

D66

"Een zwembad is belangrijk voor de leefbaarheid vaan de gemeente en moet daarom behouden blijven. D66 wil onderzoeken of het mogelijk is een nieuw zwembad te bouwen op sportpark De Ooigraaf zodat ook de sportverenigingen hier gebruik van kunnen maken. "

CDA

"Het huidig zwembad wordt in de toekomst vernieuwd. Een nieuw zwembad moet duurzaam en energieneutraal zijn. We moeten starten met onderzoek naar de mogelijke locatie en de wijze waarop we dit vorm willen geven en mede financieren."

GroenLinks

"Een zwembad is een basisvoorziening. Als het huidige zwembad 'op' is dan graag een nieuw zwembad."

PvdA

"Er moet in Beuningen een zwembad blijven. Als de De Plons t.z.t. niet meer voldoet moet er een nieuw zwembad komen."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Zelfstandig Extra belangrijk

De gemeente Beuningen moet een zelfstandige gemeente blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "“Samenwerken oké, herindelen néé!“ Wij staan voor korte lijnen en herkenbaarheid. De gemeente is nu sterk en de kernen zijn vitaal. De dienstverlening is prima. Het huishoudboekje is op orde. Dit kan zo blijven, het moet zo blijven. De gemeente moet inwoners nog meer betrekken bij alle belangrijke onderwerpen. Wij ondersteunen inwoners die mee willen doen en elkaar willen helpen. Natuurlijk werken we samen met de gemeenten om ons heen. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De dienstverlening vanuit de gemeente naar de inwoners moet zo optimaal mogelijk zijn. Of dat op de lange termijn het beste kan in een kleine zelfstandige gemeente is de vraag."

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Voors en tegens moeten we duidelijk in beeld brengen We moeten in gesprek met onze inwoners. Daarna kan de gemeenteraad weloverwogen een besluit nemen. Mocht blijken dat de inwoners voor herindeling zijn, dan is de voorkeur van het CDA een grote gemeente ten westen van Nijmegen. (Wijchen, Beuningen, Druten, West Maas en Waal)"

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Eerst een goed onderzoek naar alle (on)mogelijkheden alvorens de koers definitief te bepalen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor GroenLinks zijn de kwaliteit van wonen, leven, voorzieningen, onderwijs, het groen en de omgeving belangrijk. De menselijke maat en een bestuur dicht bij de inwoners zijn voor ons kernbegrippen. Deze worden het beste gewaarborgd in een zelfstandige gemeente, die uiteraard intensief samenwerkt met buurgemeenten. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor de vorming van één grote gemeente Maas en Waal, die de bestuurlijke veranderingen aan kan en waardoor de kwetsbaarheid van het ambtenarenkorps afneemt. De inwoners plukken hier de vruchten van."

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Daar moeten de inwoners over beslissen via een raadpleging"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Bed-Bad-Brood Extra belangrijk

De gemeente moet afgewezen asielzoekers opvang aanbieden (bed-bad-brood).

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "BN&M laat mensen niet in de kou staan. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten niet gaan zwerven of in de illegaliteit verdwijnen. Per situatie moet bekeken worden of opvang nodig en mogelijk is. We willen dit vraagstuk tevens regionaal bespreekbaar maken."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voor een gastvrij en humaan asielbeleid. Daar hoort een menswaardige opvang bij."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA trekt zich het lot van vluchtelingen aan door crisis- en noodopvang te bieden."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft een wettelijke taak die zij behoort uit te voeren. Deze taken zijn duidelijk omschreven, afdoende en dienen te worden uitgevoerd en opgevolgd."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als mensen dakloos dreigen te raken dan is het aanbieden van opvang een kwestie van beschaving. Voorkomen moet worden dat mensen (waaronder vrouwen en kinderen) een zwervend bestaan gaan leiden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is onmenselijk om deze mensen aan hun lot over te laten."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "We hebben een zorgplicht en laat dat zo blijven"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Zandwinning Extra belangrijk

De inwoners van Winssen moeten kunnen meebeslissen waaraan de gemeente het geld uitgeeft dat ze met zandwinning bij Winssen verdient.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niet alleen de lasten, maar ook de lusten! Inwoners die meer hinder hebben van deze ontwikkelingen mogen er ook meer van profiteren. We zorgen voor een initiatievenfonds Winssen. In een dorpsontwikkelingsplan mogen inwoners van Winssen een deel van dit geld zelf bestemmen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De inwoners van Winssen ondervinden de lasten van de zandwinning, dan moeten zij ook de lusten kunnen ervaren door zelf mee te besluiten."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niet alleen de inwoners van Winssen gaan hierover maar al onze inwoners. Op te richten dorps- en wijkraden hebben een stem over het geld dat we gaan uitgeven. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad waaraan onze gemeente het geld uitgeeft."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Samen dragen we de lasten, samen hebben we dan ook de lusten. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de uitgaven en kan altijd partijen daarbij betrekken."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "De inwoners van Winssen dragen de lasten van de zandwinning en mogen daarom inspraak hebben in de besteding van de opbrengsten."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeenteraad moet beslissen, uiteraard kan aan de inwoners van Winssen wel om advies worden gevraagd"

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zij hebben hier minimaal 15 jaar last van herrie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Cameratoezicht Extra belangrijk

Op plekken waar veel mensen samenkomen, moet de gemeente cameratoezicht inzetten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BN&M ziet hiertoe op dit moment geen noodzaak. Onze gemeente is relatief rustig en veilig. Cameratoezicht in de openbare ruimte is een vergaande maatregel. Daarvoor is wettelijk een stappenplan nodig. Als opeenvolgende lichtere maatregelen niet helpen, mag tijdelijk cameratoezicht worden ingezet. Bij privé-manifestaties is de organisator verantwoordelijk voor de veiligheid. Zo nodig kan de gemeente via de vergunning nadere eisen stellen. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De kosten van en de gevolgen voor de privacy van mensen door het gebruik van camera's in de openbare ruimte, wegen niet tegen elkaar op. Daarbij is er geen reden om vanuit veiligheidsoverwegingen over te gaan op camera toezicht."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het op voorhand plaatsen van camera's waar veel mensen samenkomen is niet gewenst. Daar waar de veiligheid van mensen in het geding is kan cameratoezicht bijdragen aan een oplossing."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Cameratoezicht kan, maar alleen onder strikte voorwaarden. Stelling gaat daarom te ver."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Naar onze mening is dat in Beuningen niet nodig"

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Veiligheid is prima, maar privacy is ook belangrijk"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Kunst en Cultuur Extra belangrijk

De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BN&M stimuleert doelgroepen tot deelname aan kunst en cultuur. Bijvoorbeeld eenzame inwoners en mensen met een beperking. Onze kinderen moeten deel kunnen nemen aan kunst en cultuur. Een cultureel aanbod maakt onze gemeente aantrekkelijk als woonplaats en voor bezoekers. BN&M behoudt de bestaande podia en activiteiten. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kust en cultuur zijn de verbindende elementen in een dorp en gemeente. Het investeren hierin is een opdracht voor elke gemeente ook voor Beuningen. D66 wil meer aandacht voor lokale initiatieven en kunst in de openbare ruimte. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil kunst koesteren en versterken door het promoten van een kunstroute en het investeren in kunst- en cultuureducatie. Dit vindt het CDA voldoende."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Beuningen geeft nu heel weinig geld uit aan kunst en cultuur. Kunst en cultuur versterken de maatschappelijke samenhang en maken een gemeente aantrekkelijk."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor meer kunst en cultuur"

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Kunst en Cultuur zijn belangrijke dingen. Wel gaan we ervoor om te kijken waarheen: Theater de Molen heeft bij ons geen prioriteit, wel de bibliotheek en vooral muziekonderricht voor ieder kind."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Sociale Woningbouw Extra belangrijk

Bij het bouwen van nieuwe woningen moet de helft sociale woningbouw zijn.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De doorstroming moet op gang komen. Zo komen goedkopere huurwoningen vrij voor inwoners waarvoor ze bedoeld zijn. Dit kan alleen door het bouwen van duurdere huurwoningen. Daarnaast bouwen we duurzame woningen en woningen die betaalbaar zijn, onder meer voor starters. Dit betekent niet per definitie “sociale woningbouw”. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk is goed mix van woningen te realiseren. In Beuningen zijn meer sociale huurwoningen dan dat er vraag is, er is daarom geen behoefte aan extra nieuwbouw."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is van mening dat de doorstroming van de woningmarkt prioriteit nr. 1 is. Wij moeten bouwen voor alle doelgroepen naar behoefte."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bouwen moet voorzien in de behoefte. Het vooraf bepalen van een percentage draagt niet bij aan de oplossing van het woningprobleem en kan dit zelfs negatief beinvloeden."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is grote behoefte aan betaalbare woningen. Zowel koop als huur."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat is niet haalbaar en ook niet nodig. Het is belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Beuningen moet er niet alleen zijn voor de mensen die het kunnen betalen, maar ook voor mensen die dit niet kunnen. Plus er zijn de laatste jaren veel sociale woningen verkocht."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Verzorgingshuis Extra belangrijk

De gemeente moet mogelijk maken dat er een verzorgingshuis komt in Beuningen, door de huur van het gebouw te betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sommige inwoners zijn –soms tijdelijk- te ziek om thuis te wonen en te gezond voor een verpleeghuis. BN&M biedt hen een passende opvang in een voorziening voor zorg en wonen op maat, liefst naar het voorbeeld van “Knarrenhof” (www.knarrenhof.nl)."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente kan de ontwikkeling van een verzorgingshuis mogelijk maken en ondersteunen. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alde Steeg in Beuningen is een instelling die al vanuit de particuliere markt functioneert. (ZZG)Wel vindt het CDA dat wij ons regionaal moeten inzetten voor het realiseren van een respijthuis om mantelzorgers te onzien. Zij kunnen hier op adem komen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geen taak van de gemeente."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vreemde stelling. In Beuningen is al lang een verzorgingshuis, ' Alde Steeg' . "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geen taak van de gemeente. Daarbij komt dat Beuningen al een verzorgingshuis heeft."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ouderen moeten zo dicht mogelijk blijven wonen waar ze hen hele leven gewoond hebben, dus ze moeten niet de laatste jaren naar bijvoorbeeld Zevenaar. Verder komen er woningen leeg die bestemd kunnen worden voor bijv. starters."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Startende ondernemers Extra belangrijk

Startende ondernemers die een winkel beginnen in het centrum van Beuningen, moeten de eerste jaren vrijgesteld zijn van de onroerendezaakbelasting (ozb).

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BN&M vindt dit een sympathiek gebaar. Het moet echter gelden voor álle (her-)startende ondernemers in de gemeente Beuningen die het moeilijk hebben. Vrijstelling van OZB is wettelijk eigenlijk niet mogelijk. Er kan ook sprake zijn van oneerlijke concurrentie. Onze bedrijvencontactfunctionaris kan ondernemers leiden naar geaccepteerde vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld naar Bijstandsverlening Zelfstandigen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om leegstand tegen te gaan en startende ondernemers te ondersteunen, is het goed dat zij in de eerste twee jaar geen OZB betalen voor het gebruik van de winkel. Hierdoor is de kans groter dat kleine ondernemers het redden en de diversiteit wordt vergroot."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het centrum van Beuningen moeten we versterken. Leegstand is achteruitgang. Door starters een steuntje in de rug te geven laat het CDA zien startende MKB'ers een warm hart toe te dragen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onderscheid maken is niet de bedoeling. Er zijn andere mogelijkheden die kunnen worden benut."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Is ongewenst en oneerlijk concurrentie voor de andere ondernemers."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat niet nodig en volgens ons kan dat ook niet!"

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Gezien de hoge schulden waar de inwoners mee zitten via de gemeente (€ 3.000 per inwoner) moeten we hier terughoudend in zijn"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Coffeeshop Extra belangrijk

Er mag geen coffeeshop komen in Beuningen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BN&M wil álle drugs zo ver mogelijk bij onze inwoners en zeker onze kinderen vandaan houden. Een coffeeshop brengt veiligheidsproblemen en onveiligheidsgevoelens met zich mee. Dat willen we niet. Gemeenten om ons heen voeren, net als wij, een ontmoedigend beleid. Wij “binden de kat niet op het spek”. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 is van mening dat een coffeeshop niet past binnen de gemeente vanwege de noodzakelijke handhaving en de mogelijkheid dat de aanwezigheid vormen van criminaliteit aantrekt."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor de jeugd moeten we het onaantrekkelijk maken om in aanraking te komen met drugs. Tevens is het CDA tegen het opvullen van leegstaande panden met coffeeshops. Dit kan tot overlast leiden bij omwonenden en winkelend publiek."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is niet principieel tegen een coffeeshop in Beuningen. De noodzaak van een coffeeshop valt echter te betwijfelen. Nijmegen is vlakbij, zullen mensen in het eigen dorp naar een coffeeshop gaan? en het is niet handig om de enige coffeeshop van Maas en Waal te huisvesten."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn geen voorstander van een coffeeshop in Beuningen "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Beter een coffeeshops in zicht (controle) dan verkoop in het geniep! Haal softdrugs uit het criminele circuit."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Sociaal beleid Extra belangrijk

Als de gemeente geld overhoudt van de Rijksbijdrage voor sociaal beleid (jeugdzorg, ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning), moet de gemeente dat geld ook aan andere zaken kunnen uitgeven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BN&M blijft alle beschikbare middelen inzetten waarvoor ze zijn bedoeld. We verwachten géén geld over te houden van de Rijksbijdrage voor sociaal beleid. Mocht dat tóch jaar op jaar gebeuren, dan hebben inwoners en gemeente dat samen voor elkaar gekregen! In dat geval moeten we samen met inwoners bepalen voor welk doel we deze structurele middelen inzetten. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet geld dat overgehouden wordt kunnen uitgeven aan datgene wat prioriteit heeft en ook extra uitgaven kunnen doen voor sociaal beleid wanneer dat nodig is."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geld van de zorg blijft voor de zorg. Overschotten worden niet gebruikt voor het aanschaffen van lantaarnpalen maar besteed aan mensen. Reserveren van overschotten is nodig om ook in de toekomst tegenvallers te kunnen opvangen. Denk aan opvang beschermd wonen en de jeugdzorg. Bovendien dreigt een korting vanuit de rijksoverheid."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Op het sociaal beleid is de afgelopen jaren fors bezuinigd. Als er geld overblijft dan moet het besteed worden aan de verbetering van jeugdzorg, ouderenzorg en maatschappelijke ondersteuning."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet dit geld reserveren voor sociaal beleid om te zorgen dat ook in de toekomst voldoende geld aanwezig is voor het sociaal domein."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geld voor transitie WMO, Jeugdzorg en GGZ moet gaan naar waarvoor het bedoeld is."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Zonnepanelen Extra belangrijk

De gemeente moet subsidie verstrekken aan bewoners die zonnepanelen willen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BN&M ondersteunt inwoners, die zonnepanelen niet zonder meer kunnen betalen. We handhaven de Duurzaamheidslening, met een lagere rente dan voor een gewone lening betaald moet worden. Verder helpen we inwoners met adviezen en subsidieaanvragen bij provincie en het Rijk. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zonnepanelen leveren een belangrijke bijdrage aan de opwekking van groene stroom. Inwoners moeten, waar nodig, ondersteunt worden bij de aanschaf van zonnepanelen en stelt hiervoor een duurzaamheidslening ter beschikking."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "We gaan naar een energieneutrale samenleving. In 2040 wil het CDA dat Beuningen energieneutraal is. Dat is 10 jaar eerder dan de provincie van ons verwacht. Deze maatregel draagt daaraan bij."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is helemaal niet nodig. Zonnepanelen verdienen zich binnen relatief korte termijn terug. Daarnaast verstrekt de gemeente Beuningen zogenaamde duurzaamheidsleningen waarmee de aanschaf van panelen kan worden gefinancierd."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn al voldoende subsidieregelingen en regelingen om goedkoop geld te lenen"

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "zie 26"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Vergunningen Extra belangrijk

De gemeente moet vergunningen voor ondernemers afschaffen en vervangen door algemene regels, zoals een meldingsplicht.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "“Het moet kunnen, tenzij…..” is het adagium van BN&M. We winnen al veel als procedures snel en efficiënt verlopen. Daarin moet maatwerk mogelijk zijn. In bijzondere gevallen moet een afweging op basis van het algemeen belang mogelijk blijven. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet, waar mogelijk, ondernemers de ruimte geven en ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentelijke regelgeving moeten we zo inrichten dat ondernemers er zo min mogelijk last van hebben. Het CDA vindt dat de nieuwe omgevingswet kansen biedt om meer ruimte en minder regels te creëren. Een kans om kritisch te kijken naar de huidige wet- en regelgeving waar de gemeente verantwoordelijk voor is."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente en ook onze inwoners hebben belang bij een goed functionerend vergunningstelsel. Denk hierbij aan zaken als veiligheid, overlast en rechtszekerheid."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is ongewenst. Voor een aantal zaken geldt dat strikte regels en voorwaarden in een vergunning moeten worden vastgelegd"

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vergunningen moeten gewoon blijven, dus geen wanorde maar structuur."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Oplaadplekken Extra belangrijk

De gemeente moet meebetalen aan de plaatsing van oplaadplekken voor elektrische auto’s.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gebruik van elektrische auto’s draagt bij aan een schoner milieu. In nieuwe bouwprojecten houden we rekening met openbare oplaadfaciliteiten. Als we toch ergens aan het werk zijn, nemen we oplaadplekken meteen mee. We staan positief tegenover initiatieven van particuliere investeerders, maar alleen als gebruik ook op langere termijn betaalbaar blijft voor onze inwoners. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Duurzaamheid is een opdracht voor ons allemaal, de gemeente moet dit ondersteunen door voor voldoende oplaadmogelijkheden te zorgen op plekken waar inwoners niet op eigen terrein kunnen opladen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "We gaan naar een energieneutrale samenleving. In 2040 wil het CDA dat Beuningen energieneutraal is. Dat is 10 jaar eerder dan de provincie van ons verwacht. Deze maatregel draagt daaraan bij."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wel faciliteren."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet meer plekken aanbieden/aanwijzen waar oplaadpalen geplaatst kunnen worden. Daadwerkelijke plaatsing en financiering moet aan bedrijven en organisaties worden overgelaten."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente"

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "In kader energieneutraal 2040 lijkt het ons verstandig mee te doen in het faciliteren hiervan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Vrijlligende fietspaden Extra belangrijk

In Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen moeten meer vrijliggende fietspaden komen, ook als dat ten koste gaat van ruimte voor auto’s.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BN&M wil meer en veilige fietsmogelijkheden realiseren in onze kernen. Onder meer voor de veiligheid van schoolgaande kinderen. Meer fietsen draagt bij aan onze doelstelling om in 2040 energie- en klimaatneutraal te zijn. Het is goed voor de gezondheid. We zoeken samen met onze inwoners en ondernemers naar kansen. Dan kan het ook gaan om inrichting van straten waar “de auto te gast is”. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel inwoners, jong en oud, maken dagelijks gebruik van de fietsverbindingen in de gemeente. De fietspaden moeten hiervoor optimaal worden ingericht."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is van mening dat wij voldoende vrijliggende fietspaden hebben in onze gemeente. In combinatie met de twee snelfietsroutes is dit voldoende. Wel moeten we kritisch kijken naar de verkeersveiligheid van bestaande kruispunten en fietsroutes."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alleen daar waar het kan zonder dat het ten koste gaan van andere zaken."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Goed aangelegde vrijliggende fietspaden zorgen voor meer veiligheid voor de fietser,"

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen dat zoveel mogelijk veilig kan worden gefietst"

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is gezond, en het Batavierenpad heeft bewezen dat er meer mensen gaan fietsen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Schoenaker Extra belangrijk

De maximumsnelheid op Schoenaker, tussen de Van Heemstraweg en McDonalds, moet omlaag naar 60 kilometer per uur.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BN&M vindt de tijd rijp om deze 80 km zone te normaliseren naar 60 km per uur. Sportende kinderen, hun ouders, aanwonenden van dit deel van de Schoenaker en de nieuwe bewoners van de Keizershoeve in Ewijk zullen hier blij mee zijn. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door het verlagen van de snelheid kunnen alle weggebruikers, waaronder veel fietsers, veilig deze drukke weg oversteken. Zeker voor alle kinderen die gebruik maken van sportpark De Ooigraaf en jongeren die van en naar school gaan."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De Schoenaker is van oorsprong een 80 km provinciale weg tussen Beuningen en Wijchen. De inrichting van de weg is voldoende veilig om deze als 80 km weg te kunnen blijven gebruiken. Wijziging van de maximumsnelheid is wat het CDA betreft ongewenst."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Is beter voor de veiligheid. Denk aan de vele overstekende kinderen en volwassenen die naar de sportvelden langs de Ooigraaf gaan."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor zoveel mogelijk eenduidigheid qua snelheid op de Beuningse wegen. Het is overal 50 of 60 km, behalve op de Schoenaker. Voor de veiligheid van de overstekende sporters en fietsers is 60 km per uur beter. Het betekent ook minder geluid."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Verkeersveiligheid gaat voor snelheid."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Dromedaris Extra belangrijk

Basisschool de Dromedaris moet een nieuw gebouw krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BN&M blijft bij het besluit om tot nieuwbouw van de Dromedaris te komen en wij ondersteunen het bestuur bij het uitvoeren van het bouwplan. Wij blijven investeren in sport, cultuur en onderwijs en zorgen voor goede accommodaties. Integrale Kind Centra (IKC) horen daarbij, zodat ieder kind naar eigen mogelijkheden kan opgroeien. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het huidige schoolgebouw is niet toereikend voor het aantal leerlingen en het geven van onderwijs volgens moderne inzichten. Om het onderwijs toekomstbestendig te maken en de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum mogelijk te maken is nieuwbouw noodzakelijk."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Goed onderwijs staat bij het CDA hoog in het vaandel. Kinderen hebben onze toekomst en moeten in een veilig gebouw met goede faciliteiten onderwijs krijgen. Daarom is nieuwbouw van de Dromedaris noodzakelijk. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Eerst nut en noodzaak aantonen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het huidige schoolgebouw voldoet niet meer aan de eisen. Daarnaast zijn er zowel noodlokalen en schoolwoningen. Een nieuw gebouw of grondige verbouwing ligt daarom voor de hand."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Eerst onderzoeken of nieuwbouw persé nodig is. In Beuningen staan al scholen leeg die mogelijk hier ook voor kunnen worden gebruikt."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We moeten kijken of het echt noodzakelijk is gezien de schulden waar Beuningen in zit"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Natuurgebieden Extra belangrijk

De gemeente moet het gemakkelijker maken voor recreatieve ondernemers in natuurgebieden om hun activiteiten uit te breiden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BN&M zegt hier: “Ja, mits…. deze activiteiten geen schade toebrengen aan natuurgebieden of overlast veroorzaken.” Juist voor natuurgebieden is het nodig om initiatieven goed te toetsen. Vanuit dit uitgangspunt beschrijven we de gewenste verdeling, soorten, omvang en gebruik van toeristisch- recreatieve voorzieningen. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Natuur is ontzettend belangrijk voor Beuningen en moet beschermd worden. Ontwikkelingen in de natuur moeten mogelijk zijn maar altijd uiterst nauwkeurig en kritisch worden bekeken en beoordeeld."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In het buitengebied wordt recreatie en toerisme bevorderd en krijgen ondernemers de ruimte voor kleinschalige initiatieven."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Natuurgebieden moet je beschermen en niet exploiteren."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn in principe tegen commerciële activiteiten in natuurgebieden. Behalve als onomstotelijk vast staat dat het de natuurgebieden niet schaadt. "

 • SP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Geen verblijf via campings, maar rondtochten wel."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Glasvezel Extra belangrijk

Als er geen glasvezel-aanbieder is die snel internet wil aanleggen in het buitengebied, dan moet de gemeente dat zelf doen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inwoners en ondernemers in het buitengebied hebben recht op snel internet, dat misschien ook anders dan met glasvezel kan worden gerealiseerd. Door snel internet kunnen mensen meer hulpmiddelen thuis gebruiken. Daardoor kunnen zij langer thuis blijven wonen (domotica). Ook thuis werken wordt gestimuleerd. We zoeken samen met inwoners, ondernemers en andere partijen een goede aanpak en voeren die uit."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Snel internet is een basisvoorziening, ook inwoners in het buitengebied moeten hierover kunnen beschikken."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers in het buitengebied moeten beschikken over een goede internetverbinding. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen ondernemen. De provincie Gelderland is met verschillende partners bezig met breedbandinternet (glasvezel). Het CDA wil daarbij aansluiten."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geen gemeentelijke taak. Partners vinden om dit te realiseren."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit voorstel klinkt sympathiek. We weten echter onvoldoende of dit financieel en juridisch haalbaar is."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geen taak voor de gemeente"

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedere inwoner moet dezelfde rechten hebben."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Buurtbus Extra belangrijk

Als streekvervoerders geen bussen willen laten rijden naar het centrum van Ewijk en Winssen, moet de gemeente een buurtbus financieren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BN&M vindt dat busvervoer voor alle inwoners toegankelijk en bereikbaar moet zijn. Op dit moment is dat goed geregeld in onze gemeente. We zien kansen om in Ewijk en Winssen het buurtvervoer van de Stichting Perspectief verder uit te breiden voor hen die geen alternatief hebben om bijvoorbeeld voorzieningen te bereiken (gezondheidszorg, bibliotheek, winkelcentra e.d.). "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De bereikbaarheid van de kernen is erg belangrijk, BRENG is hiervoor verantwoordelijk en kan hierop worden aangesproken door de gemeente. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De vervoerder (Breng) stimuleren een buurtbus ter beschikking te stellen. Vrijwilligers zijn uitstekend in staat deze te bemensen. Een gemeentelijke bijdrage is daardoor niet noodzakelijk."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Geen gemeentelijke taak."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het openbaar vervoer in Winssen en Ewijk moet beter. De bus gaat nu alleen over de van Heemstraweg."

 • PvdA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Eerst onderzoeken of daar behoefte aan is en of er vrijwilligers beschikbaar zijn. Perspectief heeft al een voorzet hierin gedaan. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een buurtbus rijdt onder taxivoorwaarden dus hoeft niet toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking, zie VN verdrag voor mensen met een beperking."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Tegenprestatie Extra belangrijk

Mensen met een bijstandsuitkering moeten zelf kunnen beslissen of ze een tegenprestatie willen leveren, bijvoorbeeld in werken in de groenvoorziening.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BN&M vindt een tegenprestatie een verplichting als dit voor de persoon mogelijk is. Inwoners die hiervoor in aanmerking komen moeten zelf invloed kunnen hebben op het type werk dat ze moeten verrichten. BN&M is van mening dat na drie keer afwijzen die inspraak er niet meer is. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Inwoners met een bijstandsuitkering moeten richting werk worden geholpen, zij moeten mee kunnen beslissen over de beste manier om dit te realiseren. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt het vanzelfsprekend dat mensen die gebruik maken van de sociale voorzieningen een bijdrage leveren aan onze gemeenschap. Dit doen we in overleg."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We doen dit of we doen dit niet."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil dat iedereen meedoet, via betaald of onbetaald werk, school, mantelzorg, etc. Uitgangspunt daarbij is altijd: vertrouwen in de keuzes van mensen zelf."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet de wet uitvoeren. Als een tegenprestatie wordt verlangd, geldt die voor iedereen en niet op basis van vrijwilligheid. Mensen die hun uiterste best doen om een baan te vinden worden niet verplicht tot eindeloze nutteloze activiteiten, maar krijgen ondersteuning bij het vinden van werk of een passende opleiding. Ook moet er meer gelegenheid komen voor mensen om bij te verdienen naast een uitkering en deeltijdwerk te verrichten. Dit kunnen zij gebruiken als opstap naar vast werk."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Participatiewerk is werkverdringing. dus beter betaald aan het werk zetten dan straffen voor hun beperking."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Basisinkomen Extra belangrijk

Beuningen moet zich aanmelden voor een landelijk experiment met een basisinkomen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BN&M vindt het idee op zich sympathiek maar het is niet realistisch om hiermee in onze gemeente aan de slag te gaan. De Participatiewet is dwingend. Daardoor brengen de experimenten veel extra werk met zich mee, voor rekening van de gemeente. Denk aan uitgebreide voorbereidingen, gesprekken met cliënten, correspondentie, controles, verantwoordingen en onderzoeken. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Beuningen moet haar inwoners optimaal ondersteunen en zo min mogelijk controleren. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is geen voorstander van een experiment met een basisinkomen. Je werkt voor je geld, zorgt voor de mensen om je heen en laat de wereld beter achter dan je hem aantrof. Gratis geld bestaat niet, voor een basisinkomen moeten inwoners die hard werken extra belasting betalen. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om mensen die zonder werk zitten of armoede hebben te helpen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er lopen al voldoende experimenten."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een experiment met een basisinkomen geeft inzicht in de voor- en nadelen en haalbaarheid."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dat vinden wij een prima idee!"

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Basisinkomen is een middel om ten eerste de mensen de mond te snoeren verder in het basisinkomen zitten ook de huur en zorgtoeslag."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Schoolzwemmen Extra belangrijk

De gemeente moet het schoolzwemmen opnieuw invoeren en betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BN&M vindt het belangrijk dat kinderen leren zwemmen. Ouders zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind leert zwemmen. Als zij de zwemlessen niet kunnen betalen, kunnen we hen hierin ondersteunen. We besteden extra aandacht aan het voorlichten van statushouders, voor wie het wonen in een waterrijke omgeving als Beuningen nieuw is. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "80% van de kinderen heeft al diploma A en B voordat het schoolzwemmen start. D66 vindt het belangrijk alle ouders in staat te stellen zwemles voor hun kind te betalen zodat alle kinderen zwemvaardig zijn. Hiervoor moeten inwoners financiële ondersteuning kunnen krijgen als zij dit zelf niet kunnen opbrengen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schoolzwemmen levert een belangrijke bijdrage aan bewegen door kinderen. Daarnaast is het van levensbelang, zeker in een waterrijke gemeente als Beuningen. Naast het behalen van een zwemdiploma is het noodzakelijk om de zwemvaardigheid te onderhouden. De gemeente moet wat het CDA betreft hier een bijdrage aan leveren."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een eigen verantwoordelijkheid."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "In onze waterrijke gemeente is het belangrijk dat ieder kind leert zwemmen."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "In een waterrijke gemeente als Beuningen is het belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. Daarbij komt dat dit ook een “natte” sportles is voor de kinderen, waarbij gebruik wordt gemaakt van professionele leerkrachten."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gezien het vele water in Beuningen is het niet meer dan normaal dat de gemeente hierin een zorgplicht in heeft. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. WMO Extra belangrijk

Beuningen moet de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning (Wmo) handhaven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "De eigen bijdrage is verplicht. Gemeenten moeten deze op grond van de wet aan de inwoners vragen, voor het ontvangen van ondersteuning zoals huishoudelijke hulp. De bijdrage is afhankelijk van inkomen, leeftijd en vermogen. De gemeente kan het afschaffen van de eigen bijdrage niet betalen. Sommige inwoners krijgen bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De eigen bijdrage zorgt ervoor dat de zorg en ondersteuning betaalbaar blijft. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil onderzoeken of de inkomensafhankelijke bijdrage voor lage inkomens kan worden afgeschaft. Zo wil het CDA mogelijke schrijnende gevallen ontzien."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is niet tegen een inkomensafhankelijke bijdrage. Er moet echter meer rekening worden gehouden met een opeenstapeling van eigen bijdragen. Voor lage inkomens zou geen eigen bijdrage moeten gelden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wettelijke regelingen vereisen een eigen bijdrage in de WMO waarbij rekening gehouden wordt met de financiële draagkracht van de mensen. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn tegen straffen op ziek zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Hondenbelasting Extra belangrijk

De gemeente moet de hondenbelasting afschaffen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Afschaffen is niet verstandig. Door de belastingopbrengst kunnen we gedeeltelijk de uitgaven doen voor honden uitlaatplaatsen en bakken voor poepzakjes. Dit is vooral voor de bebouwde kom van onze kernen noodzakelijk. We kunnen in deze kwestie geen verschil maken tussen de bebouwde kom van onze kernen en het buitengebied."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De hondenbelasting wordt gebruikt om voorzieningen voor hondenbezitters te onderhouden en overlast voor alle inwoners te beperken. "

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Huisdieren hebben een positieve invloed op de manier waarop we ons voelen. Voor een dier zorgen brengt verantwoordelijkheidsgevoel en structuur met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat ouderen zich minder eenzaam voelen met een huisdier. Ze gaan vereenzaming tegen, bevorderen de sociale binding en verminderen depressieve gevoelens. Honden spelen daar een grote rol in. De reden van invoering van hondenbelasting destijds, zoals het tegengaan van zwerfhonden en hondsdolheid, geldt al lang niet meer. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De hondenbelasting is te verdedigen als hier ook voorzieningen tegenover staan. Voldoende goed onderhouden uitlaatplekken, bakken (depo-dogs) om hondenpoep in te doen en toezicht."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Geen kattenbelasting dan ook geen hondenbelasting."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Jeugdleden Extra belangrijk

Verenigingen moeten meer subsidie krijgen als zij veel jeugdleden hebben.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "BN&M maakt subsidie mogelijk voor verenigingen die een plan uitvoeren dat is gericht op méédoen en (mentale) gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan eenzame inwoners of aan het tegengaan van overgewicht bij jeugd tot 23 jaar. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat verenigingen subsidie moeten kunnen krijgen wanneer zij activiteiten organiseren voor verschillende doelgroepen. Jeugd is een belangrijke groep, net als ouderen en mensen met een handicap. Het gaat om wat de vereniging doet en niet het aantal leden dat zij heeft."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is het eens met de sportnota zoals we die in de gemeenteraad hebben aangenomen. Het is geen automatisme meer om per jeugdlid een bedrag te krijgen. Het budget van subsidie besteden we aan nieuwe initiatieven."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Huidig beleid voldoet."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bewegen moet worden gestimuleerd, daar kun je niet jong genoeg mee beginnen. De jeugdopleiding kost echter veel geld. Subsidie per jeugdlid is voor veel verenigingen noodzakelijk."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat kinderen sporten. Om dit betaalbaar te houden moeten de vereniging daarvoor subsidie krijgen!"

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sporten is heel belangrijk zeker in deze tijd met games en computers. Jeugd moet buiten kunnen spelen en daar is de sportclub een geweldige voorziening voor."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Bijzonder onderwijs Extra belangrijk

Reiskosten voor leerlingen die naar een religieuze school gaan buiten Beuningen moeten volledig worden vergoed, ook wanneer dit meer kost dan reizen naar andere scholen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ouders betalen een inkomensafhankelijke vergoeding of ze krijgen een vergoeding o.b.v. kosten openbaar vervoer of een gedeeltelijke fietsvergoeding. Kosten voor leerlingenvervoer vloeien voort uit de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. Volgens BN&M moet daar niet aan getornd worden. Het vervoer naar scholen van eigen geloofsovertuiging wordt georganiseerd door (samenwerkende) gemeenten of door ouders zelf. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voor de vrijheid van onderwijs. Wanneer ouders op religieuze gronden kiezen voor een school op afstand is D66 van mening dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het vervoer."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Beuningen kent een regeling van leerlingenvervoer. Deze voorziet in een algemene regeling wanneer inwoners hiervoor in aanmerking kunnen komen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een eigen keuze van ouders."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een keuze van de ouders. In principe betalen zij daar zelf voor."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn voor vrijheid van onderwijs ofwel ouders mogen op religieuze gronden kiezen naar welke school zij hun kinderen willen sturen."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zijn tegen extra subsidies voor religie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Weurt en Winssen Extra belangrijk

Bij nieuwbouw van woningen ligt de voorkeur bij bouwen in Weurt en Winssen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BN&M houdt vast aan de uitgangspunten voor woningbouw zoals die nu door de raad zijn vastgelegd: bouwen op eigen grond, bouwen in Winssen, duurzaam bouwen en zorgen voor een beschermde woonmogelijkheid. Daarin willen we Weurt meenemen! Deze uitgangspunten zijn niet in beton gegoten. Waar zich kansen voordoen benutten wij die in álle kernen en ook dan indien mogelijk in de geschetste volgorde"

 • D66: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "D66 wil dat bij nieuwbouw gekeken wordt naar de vraag in alle kernen van de gemeente. In Winssen en Weurt moet gekeken worden naar de behoefte van huidige en toekomstige inwoners en dat moet leidend zijn bij het ontwikkelen van nieuwbouw."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is voorstander van het bouwen naar behoefte in alle kernen van onze gemeente."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er dient sprake te zijn van evenwichtigheid. Daar waar het nodig is en kan, wordt gebouwd."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Natuurlijk mogen en moeten er woningen gebouwd worden in Weurt en Winssen. Beuningen bouwt de komende jaren echter vele honderden nieuwbouwwoningen. Die vooral in Winssen en Weurt bouwen is onwenselijk en onhaalbaar."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeenteraad moet zorgvuldig kijken waar er gebouwd wordt, dus ook in Weurt en Winssen maar niet bij voorkeur"

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dreigende krimpgemeentes die op loopafstand van Beuningen liggen moeten geen krimpgemeente worden. Het verenigingsleven en de basisschool zijn zeer belangrijk daarin."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Veestallen Extra belangrijk

De gemeente moet niet toestaan dat er nieuwe veestallen komen die groter zijn dan 1,5 hectare (ongeveer drie voetbalvelden).

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn momenteel in Beuningen geen veestallen van > 1,5 hectare en die wil BN&M ook niet. De veehouderij ontwikkelt zich snel tot duurzame sector, waar met hoge normen van voedselveiligheid, diervriendelijkheid en kwaliteit wordt gewerkt. Tegelijk wordt steeds meer duidelijk over de gezondheidseffecten en uitstoot door intensieve veehouderij. Dit debat is nog niet afgesloten. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dierenwelzijn en milieu zijn meer gebaat bij moderne bedrijfsvoering dan bij kleine en verouderde boerenbedrijven. D66 streeft naar duurzame en toekomst bestendige veeteelt en kijkt daarbij naar alle factoren die hieraan bij kunnen dragen. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uitbreiding van agrarische bedrijven wordt meer maatwerk. Bestemmingsplannen moeten voldoende flexibel zijn en sturen op kwaliteit en niet op de oppervlakte van het bouwblok."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is geen voorstander van grootschalige intensieve veehouderij in megastallen. Slecht voor dierenwelzijn, landschap en omwonenden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij vinden dat daar in Beuningen geen ruimte voor is! Gemeente Beuningen profileert zichzelf als een woongemeente. Een dergelijke veestal heeft geen toegevoegde waarde voor een woongemeente."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "We moeten de veehouderij beperken i.p.v. megastallen te bouwen met de nodige milieuproblemen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Windmolens Extra belangrijk

In Beuningen mogen windmolens komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Eens
  Toelichting van de partij

  "BN&M is voorstander van duurzame energieopwekking. Zonder windmolens halen we de doelstellingen niet, zeker nu de gaswinning snel wordt afgebouwd. Een locatiekeuze voor de eigen energiebehoefte wordt nu gemaakt in overleg met inwoners, ondernemers en gebiedsraad. We betrekken zoveel mogelijk inwoners bij het gebruik en beheer van windmolens en zonnevelden, zodat zij veel zeggenschap hebben. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Windmolens zijn noodzakelijk om in 2040 energie neutraal te kunnen zijn als gemeente. Belangrijk is dat inwoners moeten kunnen meebeslissen over de locaties en kunnen profiteren van de opbrengst."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zonneenergie heeft voor het CDA de meeste potentie. Als zonneenergie niet toereikend blijkt te zijn om de doelstellingen (Beuningen energieneutraal 2040) te halen, zijn andere vormen van groene energie een optie."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alternatieve energie is noodzaak, voor het opwekken van windenergie zijn ook andere mogelijkheden."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zonder windmolens is het heel lastig om Beuningen energieneutraal te maken. De plekken waar je windmolens plaatst moeten zorgvuldig gekozen worden. De voorkeur hebben locaties in de A73/A50 zone en langs de Maas en Waalweg. Windmolens in stedelijk gebied bijvoorbeeld bij de ARN of in Nijmegen bij Engie (voorheen Electrabel) vindt GroenLinks ongewenst."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij staan achter de beleidsplannen voor Energiek Beuningen d.w.z. energie neutraal in 2040. Dan is het ook nodig dat er windmolens worden gebouwd op geschikte locaties."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gezien energieneutraal - dus afbouwen kolencentrales en andere vervuilende oplossingen tegen te gaan zoals biomassacentrales - is het beter onze energie te halen uit wind en zon."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Nieuwbouw Zwembad Extra belangrijk

De gemeente moet afzien van nieuwbouw voor zwembad De Plons.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Beuningen Nu en Morgen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We hebben een nieuw zwembad nodig ter vervanging van De Plons. BN&M heeft daarbij voorkeur voor duurzame clustering met de sportvoorzieningen nabij de Ooigraaf in Beuningen. Vrijkomende grond bij de Hutgraaf kan worden ingezet voor de bouw van duurzame woningen. BN&M blijft investeren in goede accommodaties voor sport, recreatie en cultuur."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een zwembad is belangrijk voor de leefbaarheid vaan de gemeente en moet daarom behouden blijven. D66 wil onderzoeken of het mogelijk is een nieuw zwembad te bouwen op sportpark De Ooigraaf zodat ook de sportverenigingen hier gebruik van kunnen maken. "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het huidig zwembad wordt in de toekomst vernieuwd. Een nieuw zwembad moet duurzaam en energieneutraal zijn. We moeten starten met onderzoek naar de mogelijke locatie en de wijze waarop we dit vorm willen geven en mede financieren."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een zwembad is een basisvoorziening. Als het huidige zwembad 'op' is dan graag een nieuw zwembad."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moet in Beuningen een zwembad blijven. Als de De Plons t.z.t. niet meer voldoet moet er een nieuw zwembad komen."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Beuningen moet de schulden inperken en niet doorschuiven naar de jeugd."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat